കവിതകൾ

  • കണക്ക്

    പേര് വിനു.വിനുകുട്ടനെന്ന് വീട്ടിലുംവിനു മാത്യുവെന്ന് സ്കൂളിലും വിളിച്ചു.2 കണക്കു ടീച്ചർ പറഞ്ഞകണക്കുകൾക്കെല്ലാംവിനു മാത്യു ഒന്നാമനായി. വിനു കുട്ടനാണ് അച്ഛന്റെകീശയിലെ ചില്ലറകൾ എണ്ണിയിരുന്നതും. കണക്കിന്റെ രസം പിടിച്ച വിനു മാത്യുഎഴുതിയ പരീക്ഷകളെല്ലാം ഒന്നാമൻ. വിനുക്കുട്ടൻ എണ്ണിയചില്ലറ തുട്ടുകൾകൂടി വച്ചിട്ടതിൽ നിന്നൊരെണ്ണംനീട്ടുമ്പോൾ തിളങ്ങിയദിനേശന്റെ പീടികയിലെപ്യാരീസ് മിഠായി. ഓണ പരീക്ഷയുടെമാർക്കുവന്ന ദിവസം,കണക്ക് ടീച്ചർ വിളിച്ചു…അമ്പിളി കൃഷ്ണൻ – 18വിഷ്ണു cv- 21ജോൺ പോൾ – 34വിനു മാത്യു – 48 വെരി ഗുഡ്.” എല്ലാരും കണ്ടു പഠിക്ക് “ തിടുക്കത്തിൽകുതിച്ചു ചാടി വീട്ടിലേക്ക്ഓടിയ വിനു കുട്ടൻ അച്ഛനെ നോക്കി“അച്ഛാ….…

    Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!