കവിതകൾ

കണക്ക്

പേര് വിനു.
വിനുകുട്ടനെന്ന് വീട്ടിലും
വിനു മാത്യുവെന്ന് സ്കൂളിലും വിളിച്ചു.2

കണക്കു ടീച്ചർ പറഞ്ഞ
കണക്കുകൾക്കെല്ലാം
വിനു മാത്യു ഒന്നാമനായി.

വിനു കുട്ടനാണ് അച്ഛന്റെ
കീശയിലെ ചില്ലറകൾ എണ്ണിയിരുന്നതും.

കണക്കിന്റെ രസം പിടിച്ച വിനു മാത്യു
എഴുതിയ പരീക്ഷകളെല്ലാം ഒന്നാമൻ.

വിനുക്കുട്ടൻ എണ്ണിയ
ചില്ലറ തുട്ടുകൾ
കൂടി വച്ചിട്ടതിൽ നിന്നൊരെണ്ണം
നീട്ടുമ്പോൾ തിളങ്ങിയ
ദിനേശന്റെ പീടികയിലെ
പ്യാരീസ് മിഠായി.

ഓണ പരീക്ഷയുടെ
മാർക്കുവന്ന ദിവസം,
കണക്ക് ടീച്ചർ വിളിച്ചു…
അമ്പിളി കൃഷ്ണൻ – 18
വിഷ്ണു cv- 21
ജോൺ പോൾ – 34
വിനു മാത്യു – 48 വെരി ഗുഡ്.
” എല്ലാരും കണ്ടു പഠിക്ക് “

തിടുക്കത്തിൽ
കുതിച്ചു ചാടി വീട്ടിലേക്ക്
ഓടിയ വിനു കുട്ടൻ അച്ഛനെ നോക്കി
“അച്ഛാ…. 48 “

ചേർത്ത് പിടിച്ച് അച്ഛൻ
“ഇന്ന് കീശയിൽ ചില്ലറയില്ല
കവിളത്ത് ഞാൻ രണ്ട് മുത്തം തരാം…
“50 ന്റെ തിളക്കത്തിൽ വിനുകുട്ടൻ”
കണക്കുകൾ പിഴയ് ക്കാതിരിക്കറ്റെ.

ബിബിൻ ഏഴുപ്ലാക്കൽ

വിതക്കാരന്‍ Unknown സമയം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button